Törökugrató (általános) - Gazdagréti Kisokos

Kiemelt Partnerek:
Tartalomhoz ugrás

Törökugrató (általános)

oktatás
Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola
1118. Budapest, Törökugrató u. 15
OM azonosító: 034993

   Tel: 06-1-246-5340
Iskolánk bemutatása

Iskolánk alapításának éve 1984. Épülete korszerű, termei tiszták és tágasak, bútorzatuk új. Nagyméretű udvarunk szinte a legszebb a kerületben, sok szép növény díszíti, a kicsiknek  fa játékok, a nagyok számára három sport- és egy mini-golf pálya biztosít lehetőséget a testmozgáshoz, a szabadidő eltöltéséhez. Több szaktanteremmel(kémia, technika, rajz, nyelvi labor, multimédiás), két számítógépes teremmel, dupla méretű tornateremmel rendelkezünk. Iskolai könyvtárunk gazdag kínálata segíti a tanulók felkészülését a tanórákra.
A képzés 8 osztályos általános iskolai rendszerben történik. Alapfeladatunk az 1 –8. osztályos tanulóknak a tantervben előírt tananyag szerinti oktatása, az általános erkölcsi normák szerinti nevelése. Iskolánk gyermekközpontú, ezért legfontosabb célunk, hogy boldog gyermekkort biztosítsunk tanulóink számukra. Oktató-nevelő munkánkkal elősegítsük diákjaink egyéni képességeinek kibontakoztatását, kreativitásának fejlesztését, önállóságra, reális önértékelésre és önművelődésre nevelését. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodából az iskolába kerülés törésmentes legyen. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink képességeiknek megfelelő szintű tudást sajátítsanak el, pozitív emberi kapcsolatokat alakítsanak ki, magas színtű oktatásban részesüljenek, a pályaválasztás reális és sikeres legyen és önbizalommal, becsületes emberi tartással felvértezve hagyják el az intézményünket.
Kiemelt oktatási célunk az alapvető kulcskompetenciák átadása, kiemelten a szövegértés, kommunikáció, az írás és a matematikai ismeretek megfelelő színtű elsajátítása, az alapismeretek bővítése, az alkalmazások egyre szélesebb lehetőségeinek bemutatása, összetettebb, színesebb feladatok megoldása, értelmezése, továbbá a kerettantervben nem szereplő új területek megismertetése, a tanulási folyamat megszerettetése.
Az iskolánkban már az 1. osztály  II. félévétől megismertetjük a gyerekeket az angol nyelvvel. A 4. évfolyamtól heti 3 órában, a csoport létszámától függően csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet.
Az alsó tagozaton mindennapos testnevelés van, a tanulók kötelező úszásoktatásban vesznek részt.
Az iskola speciális programja a német nemzetiségi két tannyelvű oktatás. A kisebbségi oktatásunk célja a kisebbségi önazonosság megőrzése és erősítése, a tanulók kétnyelvűségre nevelése, a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése  a beszédkedvet fokozó, a szóbeli kommunikáció lehetőségét biztosító eljárásokon keresztül.
Az iskolába lépés idején az olvasás-írás tanítása magyarul történik.A német nyelvtanítás kezdő szintről indul. A német nyelvvel heti 5 órában, szóbeli alapozó formában, játékos módszerekkel ismerkednek a tanulók.
Iskolánk 7- 1730 között van nyitva. Alsós tanulóink  délutáni napközis foglalkozásokon vehetnek részt.  A napközi az egyéni felzárkóztatás és tehetséggondozás színtere. A napköziben ebéd után 1500 óráig szabadidős foglalkozások folynak, a tanulási idő 1500-1600 óra között van. Ezután játékos foglalkozásokat tartunk az itt maradó gyerekeknek.
Szülői és tanulói igények alapján, az iskolai óraszámok figyelembevételével szervezzük énekkarunkat, egyéb szakköreinket és sportolási lehetőségeinket. Többféle lehetőségből választhatnak a gyerekek: tanulási képességfejlesztő, középiskolai előkészítő, kézműves, hagyományőrző, angol, német kommunikáció, drámajáték, számítástechnika, sportköri foglalkozások, labdajátékok, atlétika, röplabda, kosárlabda, focisuli, mini-golf.
A kerületi Weiner Leó Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres oktatás folyik.
Iskolánkban biztosított a különböző felekezetű gyermekek hitoktatása is.
A délutáni időszakban a szabadidő hasznos eltöltése érdekében múzeum-, mozi-, színházlátogatást, könyvtári foglalkozást, tanulmányi kirándulást szervezünk, amely a gyerekek számára nemcsak élményt nyújtanak, hanem fejleszti a tanulók érdeklődését, nyitottságát a környező világ felé.
Épületünkben több küzdősport és tánc tanulási lehetőség is rendelkezésre áll az érdeklődőknek.
Az iskola negyedszázados története során szép hagyományokat alakítottunk ki. Ilyen a  karácsonyi koncert-sorozat, az  alapítványi és a szüreti  bál, a sí-tábor,  a nyári táborok, az erdei iskola, a családi  sportnap, az iskolai diákönkormányzat programjai.
A német nemzetiségi tanulóink számára Márton napi és adventi ünnepségeket szervezünk, a tanulmányi kirándulások során anyanyelvi környezetben a magyarországi németek kulturális hagyományaival ismerkedhetnek a gyerekek.
A futsal (teremfoci) utánpótlás-képzésnek iskolánk az egyik bázisa. A bajnokságokat négy korcsoportban szervezik.  Tanítványaink közül többen az ifjúsági válogatott tagjai.
A szülőkkel szoros kapcsolatot tartunk . A Törökugrató Utcai Iskola Alap Alapítvány komoly anyagi és erkölcsi segítséget nyújt az  iskolánknak. Támogatják a nyári táborokat, az eszközök beszerzését, a számítástechnikai fejlesztéseket, iskolai versenyek díjazását.
A Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola az XClASS  magyarországi kizárólagos forgalmazójának, a Smart Consulting Group Kft.-nek az egyik referencia iskolája. (itt megtekinthető)
Budapesten csak 4 db  ilyen iskola rendelkezik ilyen ” kreatív tanársegéd” oktatási rendszerrel.
Az egyik multimédiás termünk (3db számítógép- és 2db  Smart digitáblás oktatási teremből az egyik) rendelkezik már 18+1 licensszel.
Az XCLASS egy olyan számítógép-alapú oktatórendszer, amely a legmodernebb módszertanok segítségével kitűnően alkalmazható:
hagyományos (közismereti) tantárgyak (kiegészítő) oktatására
 • digitális nyelvi laborként – idegennyelv oktatáshoz
 • kompetencia alapú mérésekhez, felmérésekhez, röpdolgozatokhoz– tantárgyaktól függetlenül
 • PC alapú órák felügyeletére, oktatási anyagok gazdagítására
 • magyar nyelvű szövegértés fejlesztéséhez
 • differenciált oktatáshoz (egyidejű csoportmunkákhoz)

  Az intézményünk 2010-ben elnyerte az Ökoiskola címet. Munkánk során arra törekszünk, hogy tiszta, élhető környezetet alakítsunk ki az iskola diákjai és pedagógusai számára.

  2017/2018-as beiskolázás
  Tájékoztató a beiratkozásról
  Az általános iskolai beiratkozás ideje:
  2017. április 20.
 • 2017. április 21.
  Előzetes feladatok:
  Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján.
  A megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a tankerületi központokat, a Rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján.
  Ahol sport- és művészeti emelt szintű oktatás folyik, és ehhez az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szükséges, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok eredményeiről tájékoztatják a szülőket a 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. § (5) bekezdése alapján.
  A beíratással kapcsolatos feladatok:
  Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
  óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)
 • ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
  A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
  A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait a KRÉTA rendszerben.
  Beiratkozást követő feladatok:
  A beiratkozást követően járási szinten két igazgatói értekezlet összehívására kerül sor, melynek keretén belül az intézményvezetők tájékoztatják a tankerületi igazgatót a felvételre, elutasításra és sorsolásra javasolt tanulókról.
  Figyelemmel kell lenni arra, hogy az óvodák által a szakszolgálati ellátórendszerbe irányított tanulóknak beiskolázására született-e már döntés, illetve az mikorra várható.
  A tankerületi központ:
  a KRÉTA rendszer segítségével kiszűri az esetlegesen több intézménybe is beiratkozó gyermekeket,
 • meghatározza az adott iskolában a 2017/2018. tanévben indítható első osztályok számát,
 • dönt a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről,
  A döntés során szükséges figyelembe venni az egyes iskolák szakmai alapdokumentumában meghatározott maximálisan felvehető tanulólétszámot, az osztályindításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét.
  Az értekezletet követően az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket, melyeket 2017. május 5-ig írásban meg kell küldeni az érintett szülők részére, az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján.
  További fontos tudnivalók:
  A felvétel elutasítása esetén a szülő, az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.
  A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja.
  A benyújtott kérelmeket a tankerületi központ a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni a KET 38. § (3) bekezdése és a 33. § (1), (5)  bekezdései alapján. Az iskolaigazgató a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel a Rendelet 23. § (4), (5) bekezdései alapján.
  Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

  Facebook Twitter Google+ Pinterest Email LinkedIn Reddit Tumblr WordPress Google Gmail WhatsApp StumbleUpon AIM Amazon Wish List AOL Mail App.net Baidu Balatarin BibSonomy Bitty Browser Blinklist Blogger Post BlogMarks Bookmarks.fr Box.net BuddyMarks Buffer Care2 News CiteULike Copy Link Delicious Design Float Diary.Ru Diaspora Digg diHITT Diigo Douban Draugiem DZone Evernote Facebook Messenger Fark Flipboard Folkd Google Bookmarks Google Classroom Hacker News Hatena Instapaper Jamespot Kakao Kik Kindle It Known Line LiveJournal Mail.Ru Mendeley Meneame Mixi MySpace Netlog Netvouz NewsVine NUjij Odnoklassniki Oknotizie Outlook.com Papaly Pinboard Plurk Pocket Polyvore Print PrintFriendly Protopage Bookmarks Pusha Qzone Rediff MyPage Refind Renren Segnalo Sina Weibo SiteJot Skype Slashdot SMS Stumpedia Svejo Symbaloo Feeds Telegram Trello Tuenti Twiddla TypePad Post Viadeo Viber VK Wanelo Webnews WeChat Wykop XING Yahoo Bookmarks Yahoo Mail Yahoo Messenger Yoolink YouMob Yummly
  AddToAny
  Facebook Twitter Google+ Pinterest Email LinkedIn Reddit Tumblr
  Google Gmail AOL Mail Outlook.com Yahoo Mail Email app
  More…
  Kelenföld-Gazdagrét
  gazdagret@gazdagret.net
  06-70-625-5447
  Copyright2015@SuszterA
  Gazdagrét és Környéke Kisokos
  Vissza a tartalomhoz